Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Tiên Ngoại

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 1 1 0 0 100 %
Tháng 11 20 20 0 0 100 %
Tháng 9 50 50 0 0 100 %
Tháng 8 150 149 1 0 100 %
Tháng 7 306 306 0 0 100 %
Tháng 6 179 179 0 0 100 %
Tháng 5 283 283 0 0 100 %
Tháng 4 296 262 34 0 100 %
Tháng 3 9 9 0 0 100 %
Tháng 2 15 15 0 0 100 %
Tháng 1 1 1 0 0 100 %