Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Mộc Nam

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 140 140 0 0 100 %
Tháng 8 140 140 0 0 100 %
Tháng 7 170 170 0 0 100 %
Tháng 6 84 84 0 0 100 %
Tháng 5 334 334 0 0 100 %
Tháng 4 271 271 0 0 100 %
Tháng 3 213 212 1 0 100 %
Tháng 2 79 79 0 0 100 %
Tháng 1 16 16 0 0 100 %