Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Mộc Bắc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 10 10 0 0 100 %
Tháng 11 64 64 0 0 100 %
Tháng 10 121 121 0 0 100 %
Tháng 9 117 117 0 0 100 %
Tháng 8 160 160 0 0 100 %
Tháng 7 221 221 0 0 100 %
Tháng 6 227 227 0 0 100 %
Tháng 5 250 250 0 0 100 %
Tháng 4 132 132 0 0 100 %
Tháng 3 132 132 0 0 100 %
Tháng 2 87 87 0 0 100 %
Tháng 1 37 37 0 0 100 %