Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường Hoàng Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 348 348 0 0 100 %
Tháng 8 330 330 0 0 100 %
Tháng 7 310 310 0 0 100 %
Tháng 6 289 289 0 0 100 %
Tháng 5 217 217 0 0 100 %
Tháng 4 88 88 0 0 100 %
Tháng 3 121 121 0 0 100 %
Tháng 2 149 141 8 0 100 %
Tháng 1 46 45 1 0 100 %