Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường Hòa Mạc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 134 134 0 0 100 %
Tháng 8 156 156 0 0 100 %
Tháng 7 192 191 1 0 100 %
Tháng 6 192 192 0 0 100 %
Tháng 5 288 288 0 0 100 %
Tháng 4 147 147 0 0 100 %
Tháng 3 255 255 0 0 100 %
Tháng 2 90 90 0 0 100 %
Tháng 1 55 53 2 0 100 %