Thống kê chi tiết theo tháng UBBND Phường Duy Minh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 24 24 0 0 100 %
Tháng 11 274 274 0 0 100 %
Tháng 10 121 121 0 0 100 %
Tháng 9 74 74 0 0 100 %
Tháng 8 102 102 0 0 100 %
Tháng 7 233 211 22 0 100 %
Tháng 6 353 353 0 0 100 %
Tháng 5 365 365 0 0 100 %
Tháng 4 330 330 0 0 100 %
Tháng 3 139 130 9 0 100 %
Tháng 2 26 26 0 0 100 %
Tháng 1 17 16 1 0 100 %