Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường Duy Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 20 20 0 0 100 %
Tháng 8 139 139 0 0 100 %
Tháng 7 382 382 0 0 100 %
Tháng 6 243 243 0 0 100 %
Tháng 5 181 181 0 0 100 %
Tháng 4 169 169 0 0 100 %
Tháng 3 148 147 1 0 100 %
Tháng 2 22 22 0 0 100 %
Tháng 1 1 1 0 0 100 %