Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Tiên Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 202 197 5 0 100 %
Tháng 8 334 330 4 0 100 %
Tháng 7 277 273 4 0 100 %
Tháng 6 317 302 15 0 100 %
Tháng 5 294 294 0 0 100 %
Tháng 4 173 167 6 0 100 %
Tháng 3 102 93 9 0 100 %
Tháng 2 74 71 3 0 100 %
Tháng 1 35 35 0 0 100 %