Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Chuyên Ngoại

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 81 81 0 0 100 %
Tháng 8 110 95 15 0 100 %
Tháng 7 103 103 0 0 100 %
Tháng 6 143 121 22 0 100 %
Tháng 5 302 261 41 0 100 %
Tháng 4 188 183 5 0 100 %
Tháng 3 115 115 0 0 100 %
Tháng 2 120 120 0 0 100 %
Tháng 1 16 16 0 0 100 %