Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường Châu Giang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 110 109 1 0 100 %
Tháng 11 142 131 11 0 100 %
Tháng 10 163 163 0 0 100 %
Tháng 9 149 143 6 0 100 %
Tháng 8 212 197 15 0 100 %
Tháng 7 261 259 2 0 100 %
Tháng 6 266 266 0 0 100 %
Tháng 5 268 245 23 0 100 %
Tháng 4 208 208 0 0 100 %
Tháng 3 235 229 6 0 100 %
Tháng 2 112 110 2 0 100 %
Tháng 1 26 25 1 0 100 %