Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường Bạch Thượng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 39 39 0 0 100 %
Tháng 8 255 255 0 0 100 %
Tháng 7 281 281 0 0 100 %
Tháng 6 367 367 0 0 100 %
Tháng 5 267 266 1 0 100 %
Tháng 4 234 234 0 0 100 %
Tháng 3 194 194 0 0 100 %
Tháng 2 87 87 0 0 100 %
Tháng 1 33 33 0 0 100 %