Thống kê chi tiết theo tháng Chi nhánh VPDKDD Huyện Bình Lục

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 14 14 0 0 100 %
Tháng 10 12 12 0 0 100 %
Tháng 9 7 7 0 0 100 %
Tháng 8 22 22 0 0 100 %
Tháng 7 53 53 0 0 100 %
Tháng 6 37 37 0 0 100 %
Tháng 5 42 42 0 0 100 %
Tháng 4 45 45 0 0 100 %
Tháng 3 51 51 0 0 100 %
Tháng 2 36 35 1 0 100 %
Tháng 1 40 40 0 0 100 %