Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Vũ Bản

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 34 34 0 0 100 %
Tháng 11 24 24 0 0 100 %
Tháng 10 65 65 0 0 100 %
Tháng 9 58 56 2 0 100 %
Tháng 8 56 54 2 0 100 %
Tháng 7 77 77 0 0 100 %
Tháng 6 67 66 1 0 100 %
Tháng 5 54 52 2 0 100 %
Tháng 4 19 19 0 0 100 %
Tháng 3 17 16 1 0 100 %
Tháng 2 36 34 2 0 100 %
Tháng 1 9 9 0 0 100 %