Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Tràng An

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 66 66 0 0 100 %
Tháng 8 128 128 0 0 100 %
Tháng 7 133 133 0 0 100 %
Tháng 6 96 96 0 0 100 %
Tháng 5 88 88 0 0 100 %
Tháng 4 70 70 0 0 100 %
Tháng 3 104 104 0 0 100 %
Tháng 2 104 103 0 1 99 %
Tháng 1 52 52 0 0 100 %