Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Tiêu Động

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 41 41 0 0 100 %
Tháng 11 41 41 0 0 100 %
Tháng 10 38 38 0 0 100 %
Tháng 9 27 26 0 1 96.3 %
Tháng 8 65 65 0 0 100 %
Tháng 7 58 58 0 0 100 %
Tháng 6 45 45 0 0 100 %
Tháng 5 55 55 0 0 100 %
Tháng 4 94 92 2 0 100 %
Tháng 3 68 68 0 0 100 %
Tháng 2 46 45 1 0 100 %
Tháng 1 22 21 1 0 100 %