Thống kê chi tiết theo tháng UBND Thị trấn Bình Mỹ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 80 80 0 0 100 %
Tháng 11 106 106 0 0 100 %
Tháng 10 104 104 0 0 100 %
Tháng 9 77 77 0 0 100 %
Tháng 8 113 113 0 0 100 %
Tháng 7 102 102 0 0 100 %
Tháng 6 78 78 0 0 100 %
Tháng 5 88 83 5 0 100 %
Tháng 4 74 73 1 0 100 %
Tháng 3 88 88 0 0 100 %
Tháng 2 83 83 0 0 100 %
Tháng 1 81 81 0 0 100 %