Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Trung Lương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 101 101 0 0 100 %
Tháng 11 114 114 0 0 100 %
Tháng 10 115 115 0 0 100 %
Tháng 9 102 102 0 0 100 %
Tháng 8 54 54 0 0 100 %
Tháng 7 97 97 0 0 100 %
Tháng 6 84 84 0 0 100 %
Tháng 5 108 108 0 0 100 %
Tháng 4 61 61 0 0 100 %
Tháng 3 31 31 0 0 100 %
Tháng 2 94 94 0 0 100 %
Tháng 1 27 27 0 0 100 %