Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã La Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 49 44 5 0 100 %
Tháng 11 56 55 1 0 100 %
Tháng 10 56 56 0 0 100 %
Tháng 9 73 69 4 0 100 %
Tháng 8 86 83 3 0 100 %
Tháng 7 58 58 0 0 100 %
Tháng 6 64 63 1 0 100 %
Tháng 5 55 55 0 0 100 %
Tháng 4 40 38 2 0 100 %
Tháng 3 78 76 1 1 98.7 %
Tháng 2 85 85 0 0 100 %
Tháng 1 40 40 0 0 100 %