Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Đồng Du

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 37 35 2 0 100 %
Tháng 11 70 69 1 0 100 %
Tháng 10 85 84 1 0 100 %
Tháng 9 61 57 4 0 100 %
Tháng 8 56 52 4 0 100 %
Tháng 7 85 84 1 0 100 %
Tháng 6 26 24 2 0 100 %
Tháng 5 36 32 4 0 100 %
Tháng 4 47 44 3 0 100 %
Tháng 3 56 54 2 0 100 %
Tháng 2 68 68 0 0 100 %
Tháng 1 30 30 0 0 100 %