Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Bối Cầu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 109 104 5 0 100 %
Tháng 8 111 111 0 0 100 %
Tháng 7 113 113 0 0 100 %
Tháng 6 114 100 14 0 100 %
Tháng 5 73 65 8 0 100 %
Tháng 4 56 56 0 0 100 %
Tháng 3 49 39 10 0 100 %
Tháng 2 63 34 29 0 100 %
Tháng 1 6 5 0 1 83.3 %