Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Bồ Đề

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 23 21 0 2 91.3 %
Tháng 8 107 106 1 0 100 %
Tháng 7 97 97 0 0 100 %
Tháng 6 105 105 0 0 100 %
Tháng 5 113 113 0 0 100 %
Tháng 4 79 79 0 0 100 %
Tháng 3 89 89 0 0 100 %
Tháng 2 3 3 0 0 100 %
Tháng 1 1 1 0 0 100 %