Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Bình Nghĩa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 67 62 5 0 100 %
Tháng 11 41 38 3 0 100 %
Tháng 10 53 50 3 0 100 %
Tháng 9 53 50 3 0 100 %
Tháng 8 105 104 1 0 100 %
Tháng 7 103 103 0 0 100 %
Tháng 6 102 102 0 0 100 %
Tháng 5 85 84 1 0 100 %
Tháng 4 101 101 0 0 100 %
Tháng 3 78 78 0 0 100 %
Tháng 2 87 78 9 0 100 %
Tháng 1 51 51 0 0 100 %