Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã An Ninh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 35 34 1 0 100 %
Tháng 11 65 64 1 0 100 %
Tháng 10 106 106 0 0 100 %
Tháng 9 30 30 0 0 100 %
Tháng 8 70 69 1 0 100 %
Tháng 7 55 54 1 0 100 %
Tháng 6 72 71 1 0 100 %
Tháng 5 83 82 1 0 100 %
Tháng 4 61 61 0 0 100 %
Tháng 3 2 2 0 0 100 %
Tháng 2 21 20 1 0 100 %
Tháng 1 11 11 0 0 100 %