Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã An Lão

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 88 88 0 0 100 %
Tháng 8 110 110 0 0 100 %
Tháng 7 108 106 2 0 100 %
Tháng 6 92 92 0 0 100 %
Tháng 5 77 74 3 0 100 %
Tháng 4 81 81 0 0 100 %
Tháng 3 86 86 0 0 100 %
Tháng 2 80 80 0 0 100 %
Tháng 1 43 42 1 0 100 %