Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã An Lão

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 93 93 0 0 100 %
Tháng 11 101 101 0 0 100 %
Tháng 10 106 106 0 0 100 %
Tháng 9 88 88 0 0 100 %
Tháng 8 110 110 0 0 100 %
Tháng 7 108 106 2 0 100 %
Tháng 6 92 92 0 0 100 %
Tháng 5 77 74 3 0 100 %
Tháng 4 81 81 0 0 100 %
Tháng 3 86 86 0 0 100 %
Tháng 2 80 80 0 0 100 %
Tháng 1 43 42 1 0 100 %