Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã An Đổ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 58 58 0 0 100 %
Tháng 11 61 59 2 0 100 %
Tháng 10 65 65 0 0 100 %
Tháng 9 47 44 3 0 100 %
Tháng 8 81 81 0 0 100 %
Tháng 7 75 75 0 0 100 %
Tháng 6 58 58 0 0 100 %
Tháng 5 67 67 0 0 100 %
Tháng 4 60 60 0 0 100 %
Tháng 3 62 62 0 0 100 %
Tháng 2 106 103 3 0 100 %
Tháng 1 44 44 0 0 100 %