Thống kê chi tiết theo tháng Văn Phòng UBND Huyện Bình Lục

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 86 68 18 0 100 %
Tháng 8 216 162 54 0 100 %
Tháng 7 174 143 31 0 100 %
Tháng 6 238 184 54 0 100 %
Tháng 5 248 188 60 0 100 %
Tháng 4 164 130 34 0 100 %
Tháng 3 104 63 41 0 100 %
Tháng 2 134 86 48 0 100 %
Tháng 1 156 144 12 0 100 %