Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Văn Lý

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 304 304 273 0 100 %
Bảo trợ xã hội 185 185 185 0 100 %
Hộ tịch 87 87 81 0 100 %