Thống kê theo lĩnh vực của Văn Phòng UBND Tỉnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Công tác lãnh sự 14 14 14 0 100 %