Thống kê theo lĩnh vực của Văn phòng Sở TTTT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bưu chính 1 1 1 0 100 %