Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tiên Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 378 378 378 0 100 %
Hộ tịch 144 144 140 0 100 %