Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tiên Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 903 902 896 1 99.9 %
Hộ tịch 521 521 515 0 100 %