Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liêm Cần

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 591 591 519 0 100 %
Hộ tịch 505 505 460 0 100 %