Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liêm Cần

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 316 316 244 0 100 %
Hộ tịch 231 231 186 0 100 %