Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 1003 1003 975 0 100 %
Chứng thực 564 563 550 1 99.8 %
Bảo trợ xã hội 8 8 8 0 100 %