Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 436 436 416 0 100 %
Chứng thực 249 249 242 0 100 %
Bảo trợ xã hội 8 8 8 0 100 %