Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Tân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 1040 1040 1012 0 100 %
Chứng thực 578 577 564 1 99.8 %
Bảo trợ xã hội 8 8 8 0 100 %