Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Tâm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 522 522 517 0 100 %
Bảo trợ xã hội 194 194 194 0 100 %
Hộ tịch 191 190 182 1 99.5 %