Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 596 593 593 3 99.5 %
Hộ tịch 299 298 296 1 99.7 %