Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Nguyên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1303 1303 1300 0 100 %
Hộ tịch 359 359 359 0 100 %
Bảo trợ xã hội 27 27 27 0 100 %