Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Nguyên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1203 1203 1200 0 100 %
Hộ tịch 343 343 343 0 100 %
Bảo trợ xã hội 27 27 27 0 100 %