Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Nguyên

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 586 586 583 0 100 %
Hộ tịch 104 104 104 0 100 %
Bảo trợ xã hội 26 26 26 0 100 %