Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị trấn Tân Thanh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 353 353 353 0 100 %
Hộ tịch 220 220 220 0 100 %