Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị trấn Tân Thanh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 747 747 743 0 100 %
Hộ tịch 631 629 629 2 99.7 %