Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thanh Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 344 344 341 0 100 %
Hộ tịch 64 62 62 2 96.9 %