Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liêm Túc

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 599 599 599 0 100 %
Hộ tịch 375 375 375 0 100 %