Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liêm Thuận

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 360 360 355 0 100 %
Hộ tịch 80 80 80 0 100 %