Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liêm Thuận

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 807 807 802 0 100 %
Hộ tịch 433 433 433 0 100 %