Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liêm Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 322 322 322 0 100 %
Hộ tịch 139 139 139 0 100 %
Bảo trợ xã hội 13 13 13 0 100 %