Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liêm Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 454 454 452 0 100 %
Hộ tịch 415 415 414 0 100 %