Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liêm Phong

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 498 498 496 0 100 %
Hộ tịch 438 438 437 0 100 %