Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị Trấn Kiện Khê

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1052 1052 1034 0 100 %
Bảo trợ xã hội 606 606 606 0 100 %
Hộ tịch 233 233 231 0 100 %