Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị Trấn Kiện Khê

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1717 1717 1699 0 100 %
Bảo trợ xã hội 674 674 674 0 100 %
Hộ tịch 427 427 424 0 100 %