Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Bưu chính - Viễn thông - CNTT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bưu chính 1 1 1 0 100 %