Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Trịnh Xá

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 433 433 433 0 100 %
Hộ tịch 65 65 65 0 100 %