Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Trịnh Xá

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 401 401 401 0 100 %
Hộ tịch 54 54 54 0 100 %