Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tiên Hiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 538 538 529 0 100 %
Hộ tịch 85 84 77 1 98.8 %