Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tiên Hiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 351 351 342 0 100 %
Hộ tịch 32 32 32 0 100 %