Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tiên Hải

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 425 425 425 0 100 %
Hộ tịch 186 186 186 0 100 %
Bảo trợ xã hội 147 147 147 0 100 %
Thi đua khen thưởng 12 12 12 0 100 %