Thống kê theo lĩnh vực của UBND phường Thanh Châu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 392 392 392 0 100 %
Bảo trợ xã hội 187 187 187 0 100 %
Hộ tịch 102 102 102 0 100 %