Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Phù Vân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 425 425 376 0 100 %
Hộ tịch 201 200 198 1 99.5 %