Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Phù Vân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 426 426 377 0 100 %
Hộ tịch 330 329 324 1 99.7 %