Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liêm Tiết

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 590 583 582 7 98.8 %
Hộ tịch 105 104 103 1 99 %
Bồi thường nhà nước 1 1 1 0 100 %