Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liêm Tiết

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 271 264 263 7 97.4 %
Hộ tịch 35 34 33 1 97.1 %