Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liêm Chung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 442 442 439 0 100 %
Hộ tịch 10 10 10 0 100 %
Bảo trợ xã hội 2 2 2 0 100 %