Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liêm Chung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 954 954 950 0 100 %
Hộ tịch 112 112 112 0 100 %
Bảo trợ xã hội 2 2 2 0 100 %