Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Liêm Chung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1228 1228 1224 0 100 %
Hộ tịch 264 264 263 0 100 %
Bảo trợ xã hội 2 2 2 0 100 %